شرکت کنندگان محترم برای تکمیل فرآیند ثبت نام خود در چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی و یا اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری لطفا پس ثبت نام در سایت، هزینه ثبت نام را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به آدرس http://ivsa.ir/fa/freeEpaymentConfirm.aspx یا به شماره کارت 5859837000659694 بنام انجمن جراحی دامپزشکی ایران و یا شماره حساب 126704089 بانک تجارت شعبه کاوه بنام انجمن جراحی دامپزشکی ایران واریز نموده و سپس فیش واریزی خود را به آدرس info.ivsa@gmail.com و یا از طریق وبسایت ارسال نمایید.

 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-12-20
4,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-20
5,000,000 ریال
از تاریخ 2 اردیبهشت 98 تا زمان برگزاری همایش هزینه ثبت نام 6.000.000 ریال خواهد بود
2
تا تاریخ 1397-12-20
3,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-20
3,750,000 ریال
از تاریخ 2 اردیبهشت 98 تا زمان برگزاری همایش هزینه ثبت نام 5.000.000 ریال خواهد بود
3
تا تاریخ 1397-12-20
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-20
2,500,000 ریال
از تاریخ 2 اردیبهشت 98 تا زمان برگزاری همایش هزینه ثبت نام 3.250.000 ریال خواهد بود.
4
تا تاریخ 1397-12-20
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-20
1,800,000 ریال
از تاریخ 2 ادریبهشت 98 تا زمان برگزاری همایش هزینه ثبت نام 2.500.000 ریال خواهد بود.
5
تا تاریخ 1397-12-20
3,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-20
3,600,000 ریال
از تاریخ 2 ادریبهشت 98 تا زمان برگزاری همایش هزینه ثبت نام 4.000.000 ریال خواهد بود.
6
تا تاریخ 1397-12-20
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-20
1,800,000 ریال
از تاریخ 2 ادریبهشت 98 تا زمان برگزاری همایش هزینه ثبت نام 2.500.000 ریال خواهد بود.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.