قابل توجه نویسندگان گرامی

 

شما میتوانید قالب پوسترهای همایش به شرح زیر می باشد: