سه شنبه 98/02/10، صبح ساعت 9:00 الی 13:00


سه شنبه 98/02/10، بعدازظهر 14:00 الی17:00


سه شنبه 98/02/10،‌ بعد از ظهر 14:30


چهارشنبه 98/02/11، صبح 9:00 الی 13:00

 


چهارشنبه 98/02/11 صبح 9:00 الی 13:00


چهارشنبه 98/02/11، بعد از ظهر 14:00 الی 17:00

Basic Diagnostic Techniques for Surgeons (14:00 - 14:30)

  Principles of Microsurgery & Basic Intraocular Techniques (14:30 - 15:30)

Corneal Ulceration, a Simple Complication (16:00 -16:50)

Treatment of Cataract, Neccessities and Possibilities (17:00 - 18:10)

پنجشنبه 98/02/12، صبح 9:00 الی 13:00 ( تکمیل ظرفیت)


جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر میتوانید با دبیرخانه به شماره 05136579430 و یا ایمیل info.ivsa@gmail.com و نیز بخش "شرکت در کارگاه های آموزشی" در پایگاه مراجعه نمایید.