سه شنبه 98/02/10، صبح ساعت 9:00 الی 13:00


سه شنبه 98/02/10، بعدازظهر 14:00 الی17:00


چهارشنبه 98/02/11، صبح 9:00 الی 13:00

 


چهارشنبه 98/02/11 صبح 9:00 الی 13:00


چهارشنبه 98/02/11، بعد از ظهر 14:00 الی 17:00


پنجشنبه 98/02/12، صبح 9:00 الی 13:00


جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر میتوانید با دبیرخانه به شماره 05136579430 و یا ایمیل info.ivsa@gmail.com و نیز بخش "شرکت در کارگاه های آموزشی" در پایگاه مراجعه نمایید.