اعضا کمیته علمیدکتر امین بیغم صادق

استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

 

دکتر سید حسن جارالمسجد

دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

 

دکتر محمد مهدی دهقان

استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 

 

دکتر سیف الله دهقانی

استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

 

 

دکتر کامران سرداری

استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر داوود شریفی

استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 

دکتر فرشید صراف زاده

استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

 

دکتر علیرضا غدیری

دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

دکتر علی قشقایی

استادیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

دکتر احمدرضا محمدنیا

دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر ایرج نوروزیان

استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 

دکتر بهروز نیک احوال

دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

 

دکتر عباس وشکینی

استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران