خلاصه فارسی

عنوان: (عنوان مقاله حداکثر در 16 کلمه با قلم B Nazaninpt.14 پررنگ)

نگارندگان: نام و نام خانوادگی نویسنده اول1،*، نویسنده دوم2، ... در یک یا دو سطر. از ذکر عنوان هایی چون مهندس و یا دکتر و ... خودداری شود(. (B Nazanin pt.12 پررنگ. مشخصات نویسندگان: نویسنده مسوول با علامت ستاره "*" مشخص شود و نویسنده ارایه دهنده مقاله با مشخص گردد

درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، دانشگاهیان (گروه،دانشکده و دانشگاه نویسنده اول)، سایر (نام شرکت، سازمان، کلینیک)(B Nazanin pt.12)  رایانامه (Email)  (Times New Roman 10 pt. Italic)

چکیده(Nazanin pt.14  پررنگ( در متن چکیده از ذکر جزئیات خودداری شود چکیده باید بر اساس فرمت مجله جراحی دامپزشکی ایران شامل قسمت های هدف، طرح مطالعه، حیوانات، روش کار، نتایج، نتیجه گیری و کاربرد بالینی باشد. چکیده مقاله با قلم B Nazanin اندازه pt.12 با فاصله خطوط تکی، فاصله 5/3 سانتی متر از سمت راست و 5/3 سانتی متر از سمت چپ کاغذ، با کناره های ردیف شده نوشته شود. چکیده مقاله 250تا 400 کلمه باشد.

کلمات کلیدی:حداکثر 5 کلمه


 

نمونه چکیده مقاله فارسی:

 

اثر ترمیمی کیتوزان نانوسریم بر روی زخم تمام ضخامت تجربی عفونی شده با سودو موناس آئروژنیزا در رت

آکوشبرندی1، سعید عزیزی*1، رحیم حب نقی2، عبدالغفار اونق3، سجاد کشی پور4

 

1 گروه جراحی و تصویر برداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران  s.azizi@urmia.ac.ir.

 2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 4 گروه نانوشیمی، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 هدف- اثر ترمیمی کیتوزان حمایت شده با نانوذره سریم اکسید برروی زخم تمام ضخامت تجربی عفونی شده با سودوموناس آئروژنیزا در مدل حیوانی موش صحرایی مورد مطالعه قرار گرفت.

 طرح- مطالعه تجربی

 حیوانات- 60 سر موش صحرایی نر نژاد آلبینو

 

روش کار- ابتدا هیدوژل کیتوزان حمایت شده با نانو ذره سریم اکسید تهیه شد. خصوصیت آن با انجام آزمایشات FT-IR، EDX، XRD، SEM و TEM تایید گردید. ابتدا زخم با باکتری سودوموناس آئروژنیزا عفونی شده و در گروه کنترل مثبت با پماد سولفادیازین – نقره درمان شده و در گروه کنترل منفی هیچگونه درمانی بر روی زخم صورت نگرفت. زخم عفونی با ژل کیتوزان، محلول نانوذره سریم اکسید و ژل کیتوزان – نانوسریم به ترتیب در گروه های کیتوزان، سریم و کیتوزان – سریم درمان شد. موش های صحرایی به طور تصادفی در 5 گروه 12 سری تقسیم شدند. هر گروه دوباره به سه زیر گروه شامل 4 سر موش صحرایی تقسیم شده و در روزهای 3، 7 و 14 روند بهبودی زخم مورد مطالعه قرار گرفت.

 

نتایج- ارزابی های پلاتی متری، هیستوپاتولوژی و میزان هیدورکسی پرولین نشان داد که ترمیم زخم عفونی تمام ضخامت پوستی در گروه های درمانی به خصوص در گروه کیتوزان – سریم در مقایسه با گروه کنترل منفی بهتر و زودتر به انجام می رسد (P

 

نتیجه گیری و کاربرد بالینی- کاربرد موضعی ژل برروی زخم عفونی موجب افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانتی تام، کاهش تعداد باکتری، تسریع پرولیفراسیون و مهاجرت فیبروبلاست ها و کراتینوسیت ها، افزایش میزان هیدورکسی پرولین و شاخص نورگ زایی در ترمیم زخم می شود. هیدروژل کیتوزان – نانوسریم اکسید می تواند به عنوان یک جانشین برای درمان زخم های عفونی به کار رود.

 

واژگان کلیدی- نانوذره سریم اکسید- کیتوزان، نانوذره سریم اکسید، کیتوزان، ترمیم زخمنمونه چکیده مقاله انگلیسی:


The healing effect of chitosan supported nano-CeO2 on experimental excisional wound infected with pseudomonas aeruginosa in rat

 

Ako Shabrandi1, Saeed Azizi*1, Rahim Hobbenaghi2, Abdolghafar Ownagh3, Sajjad Keshipour4

 

1Department    of    Surgery    and    Diagnostic    Imaging, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran, s.azizi@urmia.ac.ir.

2Department    of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.

3Department  of   Microbiology,  Faculty   of   Veterinary  Medicine,  Urmia University, Urmia, Iran.

4Department  of  Nanochemistry,  Nanotechnology  Research  Centre,  Urmia University, Urmia, Iran.

 

Objective- The healing effect of chitosan supported cerium oxide nanoparticles (nano-CeO2) on cutaneous experimental excisional wound infected with pseudomonas aeruginosa was studied in rat.

Design- Experimental Study.

Animals- Sixty male albino rats.

Procedures-     The    chitosan    supported    nano-CeO2    hydrogel    was    prepared    and    characterized    using    Fourier- transform infrared spectroscopy  (FT-IR),  Energy  Dispersive  X-ray  Spectroscopy  (EDX),  X-ray  powder  diffraction  (XRD), Scanning  Electron  Microscopy  (SEM)  and  Transmission  Electron  Microscopy  (TEM).    The  wound  was  infected  with  p. aeruginosa and in positive control (PC) group it was treated with silver sulfadiazine ointment with no treatment in negative control (NC)  group.  The  infected  wound  was  treated  with  chitosan  suspension-gel,  cerium oxide  nanoparticles  solution  or  chitosan supported-CeO2 nanoparticle gel in the treatment groups. The rats were randomized into five groups (n=12). Each group was subdivided into three subgroups of four animals each and studied 3, 7 and 14 days post-wounding.

Results- Plantimetry, histopathological assessments and hydroxyprolin content showed better and faster healing of the wounds in the treatment groups, particularly in chitosan supported-CeO2 nanoparticle gel (ChCe) group compared to the NC group (P< 0.05). Using by Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) the total antioxidant capacity was statistically higher in treatment groups compared to NC group (p< 0.05). The bacterial numbers were significantly lower in ChCe and cerium oxide nanoparticles solution (Ce) groups compared to chitosan (CH) group on day 3 post-wounding (P< 0.05).

Conclusion and Clinical Relevance-Topical application of the chitosan supported nano-CeO2 particles on the infected wound enhanced tissue total antioxidant capacity, reduced the bacterial count, accelerated proliferation and migration of fibroblasts and keratinocytes, increased hydroxyproline level and neovascularization scale of the healing wound. Chitosan supported nano-CeO2 hydrogel could be suggested as an alternative therapy for treating of the infected wound.

Key word: nano-CeO2, chitosan, pseudomonas aeruginosa, wound healing, rat.