کمیته برگزاری
دکتر سعید کریمی
رئیس همایش
رئیس دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: skarimi [at] sku.ac.ir
دکتر احمدرضا محمدنیا
نایب رئیس همایش
دانشیار، رئیس انجمن جراحی دامپزشکی ایران
پست الکترونیکی: mohamadnia [at] um.ac.ir
کمیته علمی
دکتر امین بیغم صادق
دبیر کمیته علمی
استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: abigham [at] sku.ac.ir