کمیته برگزاری
دکتر سعید کریمی
رئیس همایش
رئیس دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: saeix45 [at] yahoo.com
دکتر احمدرضا محمدنیا
نایب رئیس همایش
دانشیار، رئیس انجمن جراحی دامپزشکی ایران
پست الکترونیکی: a_mohamadnia [at] yahoo.co.uk
کمیته علمی
دکتر امین بیغم صادق
دبیر کمیته علمی
استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: dr.bigham [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر سیاوش شریفی
دبیر اجرایی
دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: siavash.sharifi [at] yahoo.com