خلاصه فارسی

عنوان: (عنوان مقاله حداکثر در 16 کلمه با قلم B Nazaninpt.14 پررنگ)

نگارندگان: نام و نام خانوادگی نویسنده اول1،*، نویسنده دوم2، ... در یک یا دو سطر. از ذکر عنوان هایی چون مهندس و یا دکتر و ... خودداری شود(. (B Nazanin pt.12 پررنگ. مشخصات نویسندگان: نویسنده مسوول با علامت ستاره "*" مشخص شود و نویسنده ارایه دهنده مقاله با مشخص گردد

درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، دانشگاهیان (گروه،دانشکده و دانشگاه نویسنده اول)، سایر (نام شرکت، سازمان، کلینیک)(B Nazanin pt.12)  رایانامه (Email)  (Times New Roman 10 pt. Italic)

چکیده(Nazanin pt.14  پررنگ( در متن چکیده از ذکر جزئیات خودداری شود چکیده باید بر اساس فرمت مجله جراحی دامپزشکی ایران شامل قسمت های هدف، طرح مطالعه، حیوانات، روش کار، نتایج، نتیجه گیری و کاربرد بالینی باشد. چکیده مقاله با قلم B Nazanin اندازه pt.12 با فاصله خطوط تکی، فاصله 5/3 سانتی متر از سمت راست و 5/3 سانتی متر از سمت چپ کاغذ، با کناره های ردیف شده نوشته شود. چکیده مقاله 250تا 400 کلمه باشد.

کلمات کلیدی:حداکثر 5 کلمه


 

نمونه چکیده مقاله فارسی:

 

اثر ترمیمی کیتوزان نانوسریم بر روی زخم تمام ضخامت تجربی عفونی شده با سودو موناس آئروژنیزا در رت

آکوشبرندی1، سعید عزیزی*1، رحیم حب نقی2، عبدالغفار اونق3، سجاد کشی پور4

 

1 گروه جراحی و تصویر برداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران  s.azizi@urmia.ac.ir.

 2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 4 گروه نانوشیمی، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 هدف- اثر ترمیمی کیتوزان حمایت شده با نانوذره سریم اکسید برروی زخم تمام ضخامت تجربی عفونی شده با سودوموناس آئروژنیزا در مدل حیوانی موش صحرایی مورد مطالعه قرار گرفت.

 طرح- مطالعه تجربی

 حیوانات- 60 سر موش صحرایی نر نژاد آلبینو

 

روش کار- ابتدا هیدوژل کیتوزان حمایت شده با نانو ذره سریم اکسید تهیه شد. خصوصیت آن با انجام آزمایشات FT-IR، EDX، XRD، SEM و TEM تایید گردید. ابتدا زخم با باکتری سودوموناس آئروژنیزا عفونی شده و در گروه کنترل مثبت با پماد سولفادیازین – نقره درمان شده و در گروه کنترل منفی هیچگونه درمانی بر روی زخم صورت نگرفت. زخم عفونی با ژل کیتوزان، محلول نانوذره سریم اکسید و ژل کیتوزان – نانوسریم به ترتیب در گروه های کیتوزان، سریم و کیتوزان – سریم درمان شد. موش های صحرایی به طور تصادفی در 5 گروه 12 سری تقسیم شدند. هر گروه دوباره به سه زیر گروه شامل 4 سر موش صحرایی تقسیم شده و در روزهای 3، 7 و 14 روند بهبودی زخم مورد مطالعه قرار گرفت.

 

نتایج- ارزابی های پلاتی متری، هیستوپاتولوژی و میزان هیدورکسی پرولین نشان داد که ترمیم زخم عفونی تمام ضخامت پوستی در گروه های درمانی به خصوص در گروه کیتوزان – سریم در مقایسه با گروه کنترل منفی بهتر و زودتر به انجام می رسد (P

 

نتیجه گیری و کاربرد بالینی- کاربرد موضعی ژل برروی زخم عفونی موجب افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانتی تام، کاهش تعداد باکتری، تسریع پرولیفراسیون و مهاجرت فیبروبلاست ها و کراتینوسیت ها، افزایش میزان هیدورکسی پرولین و شاخص نورگ زایی در ترمیم زخم می شود. هیدروژل کیتوزان – نانوسریم اکسید می تواند به عنوان یک جانشین برای درمان زخم های عفونی به کار رود.

 

واژگان کلیدی- نانوذره سریم اکسید- کیتوزان، نانوذره سریم اکسید، کیتوزان، ترمیم زخم