محورهای چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی

1. جراحی بافت نرم در دام های کوچک

2. جراحی ارتوپدی دام کوچک

3. جراحی بافت نرم در دام بزرگ

4. جراحی ارتوپدی دام بزرگ

5. مهندسی بافت و التیام زخم

6. بیهوشی در دامپزشکی

7. تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی

8. دندانپزشکی در دامپزشکی